Pozvánka Vojkovce
Divadelné predstavenie
Mesto Krompachy Vás pozýva na divadelné predstavenie Rysavá jalovica, ktoré sa uskutoční 1. marca 2018 o 18.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch.
Kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu platný od 1.1.2018
Cestovný poriadok
Schválený cestovný poriadok spoločnosti Eurobus a.s. platný od 10.12.2017
Separovaný zber
Spoločnosť Envi-pak Vám pre zjednodušenie rozhodovania pri triedení odpadu vydáva leták " Ešte stále neviete, čo kam patrí ? ". Oživte si svoje vedomosti pri triedení odpadu a správne trieďte odpad.

VZN č.1/2018
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017
Obstarávateľ, Mesto Spišské Vlachy, IČO: 00329657 predložilo OU odboru starostlivosti o ŽP v Spišskej Novej Vsi oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017"
Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zita Hovančíková, narodená 27.01.1964, trvale bytom: Kaľava 86, 053 42 Kaľava, týmto v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) písomne upovedomuje podielových spoluvlastníkov nehnuteľností, ktoré budú predmetom speňaženia o možnosti uplatnenia predkupného práva.
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznamuje zmenu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja- zmena.
VZN č.5 2017 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Kalendár podujatí