Regionálna značka miestnych produktov
ROZBORY, UPRAVA VODY PRE OBČANOV
ROZBORY, UPRAVA VODY PRE OBČANOV
Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Pozvánka Urbariát Vojkovce
Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu Vojkovce dňa 31. 07. 2021
Kalendár zberu odpadu 2021
Kalendár zberu odpadu 2021

Rozhodnutie Vodovod II. etapa
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby.
Verejná vyhláška
Stavba: " Vodovod obce Kaľava II. etapa - Technológia ČS, výtlačný vodovod, Vodojem" - oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Peter Roman
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky František Glejdura

Kalendár podujatí