VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady