VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady