VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva