Štatút obce

Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenie

Štatút obce Kaľava upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy ich vnútornú štruktúru, deľbou práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

§ 2
Postavenie obce

1.) Obec KAĽAVA je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorý majú na jej území trvalý pobyt.

2.) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanoveným zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 

§ 3
Obyvatelia obce

1.) Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2.) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v úst. §3 odst.2 a §4 odst.2 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zariadení v neskoršom znení.

3.) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci združuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt alebo  ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

§ 4
Samospráva obce

1.) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej fyzickej osobe.

2.) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia prostredníctvom :

 1. orgánov obce
 2. hlasovaním obyvateľov obce
 3. verejným zhromaždením obyvateľov obce

3.) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými práv. a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4.) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre katastrálne územie obce všeobecne záväzne nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, ktorých obec plní úlohy štátnej  správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona v jeho medziach, takéto nariadenia nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento organizačný poriadok a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v K a ľ a v e.

 

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

1.) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb založených obcou. Obec môže zveriť majetok do správy organizáciám, ktoré  založila alebo zriadila.

2.) Majetok obce je možné použiť najmä:

 • pre verejné účely
 • na podnikateľskú činnosť
 • na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné

3.) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely / najmä miestne komunikácie a iné /verejné priestranstvá / je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.

4.) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre obecné podniky alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.

5.) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce použiť na plnenie záväzkov uspokojovanie potrieb obce na činnosť orgánov obce.

 

§ 6

1.) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v štátnom vlastníctve ako aj vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb, ktorý bol v obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2.) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä :

 • udržiavať a užívať majetok
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
 • viesť majetok v predpísanej evidencii

3.) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku môže obec zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

 

§ 7

1.) Obecné zastupiteľstvo môže : zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné poplatky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

2.) Obecnému podniku založenému obecným zastupiteľstvom obecné zastupiteľstvo vymedzí predmet činnosti, majetkový vklad a z majetku obce a menuje riaditeľa /vedúceho spravidla na návrh starostu. Pri založení rozpočtovej alebo  príspevkovej organizácie okrem toho vymedzí jej vzťah rozpočtu obce a stanoví poriadok odmeňovanie jej pracovníkov.

3.) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly obecných podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení, resp. v štatúte.

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 8
Financovanie

1.) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2.) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými práv. a fyz. osobami.

3.) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 9
Rozpočet

1.) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.

2.) Pred schválením rozpočtu sa rozpočet obce zverejní najmenej pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

3.) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní, výnosy z majetku obce, obecných podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií, dane z objemu miezd a dotácie zo  štátneho rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4.) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky / príspevku, poplatku, naturálnom platení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru. O zavedení verejnej dávky rozhodujú  obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5.) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6.) Starostom poverený pracovník obce vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu.

 

Štvrtá hlava

ORGÁNY OBCE

§ 10
Základné ustanovenie

1.) Orgánmi obce Kaľava sú:

 1. obecné zastupiteľstvo
 2. starosta obce
 3. komisie
  1. finančná komisia
  2. komisia pre ochranu verejného poriadku
  3. komisia pre školstvo a kultúru
  4. komisia pre PO a telovýchovu
 4. obecný požiarny zbor

2.) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Kaľava.

 

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

1.) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kaľava zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kaľava.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Kaľave má 5 poslancov.

 

§ 12
Úlohy obecného zastupiteľstva

1.) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých zákl. otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné  obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je  nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

3.) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva ,schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 odst.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o  prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 10. zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 11. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok a pod./,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich / riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce  do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 18. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 10.000,-Sk
 19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 10.000,-Sk

4.) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

5.) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľave.

 

§ 13
Starosta obce

1.) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2.) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce a majetko - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3.) Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. vykonáva obecnú správu
 3. zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k práv. a fyz. osobám
 4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto org. poriadkom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 5. uchováva obecnú pečať, obecnú zástavu a používa obecné insignie
 6. podpisuje všeobecne záväzne nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

4.) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

5.) Ak si starosta neplní svoje povinnosti, najmä nezvoláva viac ako štyri mesiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, nevykonáva obecnú správu najmenej šesť mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo pre neprítomnosť v obci, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu obce - podľa § 13 a., ods. 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení. Do zvolenia nového starostu a zloženia sľubu vykonáva jeho úlohy zástupca starostu.

 

§ 14
Zástupca starostu obce

1.) Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2.) Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.

 

§ 15
Kontrolór obce

1.) Kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

2.) Kontrolór:

 1. vykonáva kontrolu
  • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
  • účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
  • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  • správnosti čerpania finančných prostriedkov v obci účelovo poskytnutých fondov a dotácií
 2. preveruje
  • ako organizácie, ktoré sú v pôsobnosti obce plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
  • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
  • možnosť poskytovania úveru alebo pôžičky
 3. vypracúva odborné stanoviská
  • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

 

3.) Kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na organizácií obce.

4.) Kontrolóra do funkcie vymenúva na dobu 6 rokov obecné zastupiteľstvo.

5.) Kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

6.) Kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreby vyplývajú z rozsahu jeho oprávnení uvedených v ods.2 tohto ustanovenia. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

7.) Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

8.) V prípade, že nebude obecným zastupiteľstvom vymenovaný kontrolór obce, funkciu kontrolóra vykonáva finančná komisia v plnom rozsahu.

9.) Kontrolóra obce z funkcie odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

§ 16
Komisie

1.) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.

2.) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zástupcom z radu odborníkov.

3.) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok

Predseda komisie :

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
 • zostavuje plán činnosti
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok

Tajomník komisie :

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

4.) V obci sú vytvorené a pracujú tieto stále komisie:

 • finančná komisia,
 • komisia pre ochranu verejného poriadku ,
 • komisia pre školstvo a kultúru,
 • komisia pre PO a telovýchovu.

5.) V prípade potreby a vhodnosti zriadi obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne. komisie zruší alebo rozčlení.

6.) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä :

 1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom .
 2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.
 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasne užívanie. Ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť obce, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7.) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8.) Komisie nemajú právomoc rozhodujúcu.

 

§ 18
Obecný úrad

1.) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva ako aj ďalších orgánov obecného zastupiteľstva.

2.) Obecný úrad najmä :

 1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastup.
 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých hodnotení starostu
 4. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

3.) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomne vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Kaľave, ktorý schvaľuje obecné zastup.

 

§ 19
Obecný požiarny zbor

1.) V obci Kaľava pôsobí obecný požiarny zbor.

2.) Obecný požiarny zbor plní úlohy na úseku požiarnej ochrany podľa osobitných predpisov, najmä vykonáva :

 • požiarne zásahy
 • záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach (živelné a iné pohromy)
 • poskytuje technickú pomoc a vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia
 • preventívnu – výchovnú činnosť na úseku svojej pôsobnosti

3.) Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ menovaný do funkcie na dobu neurčitú obecným zastupiteľstvom na návrh starostu. Z funkcie ho odvoláva obecné zastupiteľstvo.

4.) Veliteľ zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

5.) Postavenie, funkciu a samotnú činnosť obecného požiarneho zboru podrobnejšie upravuje Organizačný poriadok obecného požiarneho zboru v Kaľave.

 

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
(miestne referendum)

§ 20

1.) Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2.) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:

 1. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce
 2. na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende
 3. petície skupiny obyvateľov v počte 30 % všetkých oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície

3.) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja života obyvateľov obce.

4.) Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní aspoň polovica obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5.) Podmienky, spôsob a formu hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 21

1.) Na prerokovaní obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2.) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jej časti vždy:

 • ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce
 • ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva

3.) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

4.) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

 

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 22
Úvodné ustanovenie

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 

§ 23
Práva a povinnosti poslancov

1.) Poslanec je oprávnený najmä :

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy
 2. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce
 3. požadovať od riaditeľov obecných podnikov, vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
 5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce
 6. požadovať vysvetlenie os štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

2.) Poslanec je povinný najmä:

 1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva
 2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
 3. dodržiavať Organizačný poriadok obce Kaľava a Rokovací poriadok  obecného zastupiteľstva v KAĽAVE.
 4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

 

§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1.) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2.) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia a zložením sľubu, končí dňom volebného obdobia.

3.) Mandát poslanca zanikne dňom, keď obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie jeho rezignáciu (odstúpenie). Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bež vážneho dôvodu a  bez ospravedlnenia trikrát po sebe nezúčastní zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

§ 25
Náhrady poslancov

1.) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisoch platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2.) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

3.) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí primeraná odmena.

 

Osma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM

§ 26

1.) Veci spoločného záujmu obce Kaľava a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

 

Deviata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY

§ 27
Úvodne ustanovenia

1.) Symbolmi obce sú :

 1. erb obce KAĽAVA
 2. zástava obce KAĽAVA
 3. pečať obce KAĽAVA

2.) Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto organizačného poriadku

 

§ 28
Erb obce

Erb obce tvorí v modrom štíte nad strieborným, položeným ostrím doprava smerujúcim mečom medzi striebornými váhami zlatý latinský kríž.

 

§ 29
Zástava obce

Zástavu obce tvorí osem pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej, bielej, modrej, bielej a modrej. Zástava má pomer strán 2:3, ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

§ 30
Pečať obce

Pečať obce vychádza zo zvolenej varianty erbu. Je kruhová a jej stred vypĺňa erbové znamenie bez štítu. Kruhopis pečate obsahuje text : OBEC KAĽAVA. Symboly obce boli navrhnuté heraldickou komisiou pri MV SR a schválené obecným zastupiteľstvom v KAĽAVE č. 74/96 zo dňa 4.5.1996.

 

§ 31

Podrobnejšiu úpravu používania obecných symbolov stanoví obecné zastupiteľstvo v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

§ 32
Čestné občianstvo a ceny, odmeny

1.) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce alebo, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Kaľava.

2.) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu.

3.) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

4.) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.

5.) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 33
Cena obce Kaľava

1.) Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, ďalej významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže obecné zastupiteľstvo odmeniť udelením ceny obce Kaľava.

2.) Návrhy na udelenie ceny môže obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť odôvodnené.

3.) Ceny spojené s listinou o udelení Ceny obce KAĽAVA sú peňažnou odmenou, ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí obecné zastupiteľstvo.

4.) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 34
Odmeny

1.) Starosta obce môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.

2.) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji  obce.

 

Desiata hlava

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

1.) Štatút obce KAĽAVA je základnou právnou normou obce Kaľava. Všetky všeobecne záväzne nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2.) Zmeny a doplnky tohto Štatútu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.) Štatút obce KAĽAVA bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kaľave dňa 27.03.2007

4.) Štatút obce KAĽAVA nadobúda platnosť dňom 27.03.2007