Zápis detí na pred primárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí na pred primárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2020/2021

    

           Na pred primárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

  Riaditeľka Materskej školy v Kaľave

po odsúhlasení  zriaďovateľom Obec - Kaľava  oznamuje:

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

v dňoch   06.05.2020 a 07.05.2020 v čase od 9:00-12:00 hod.

Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ sa budú podávať v MŠ bez prítomností detí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko -epidemiologických opatrení.

            Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na  adaptačný pobyt.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • Rodný list dieťaťa

 Zákonné podmienky  prijatia dieťaťa do MŠ:

prednostne sa prijímajú

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku / v znení §59 ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) /
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí

  • deti, ktoré dovŕšili 3-tí  rok veku,
  • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia

roky veku a s nástupom do materskej školy k 02.09.2020

  • deti ktoré spĺňajú základne hygienické požiadavky a seba obslužné činnosti
  • poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do MŠ

do 30. júna vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.

Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov  detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

Kaľava apríl  2020                                                             Iveta Kandriková - riaditeľka MŠ