Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves, vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy Afrického moru ošípaných do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a nedodržiavaniu opatrení proti šíreniu vírusu nastáva priame alebo nepriame ohrozenie komerčných resp. priemyselých chovov, vyzýva: 

Občania chovatielia ošípaných sú povinní registrovať chovy ošípaných bezodkladne, najneskôr do 23.10.2020.

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre nekomerčné farmy a zoznam dezinfekčných prostriedkov: