Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné poskytnúť na:

- všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

 

- deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

  • preukazuje sa čestným vyhlásením rodiča alebo zákonného zástupcu.

- deti v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdze podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

  • preukazuje sa potvrdením z ÚPSVR.

V tejto súvislosti uvádzame, že zriaďovateľ upozorňuje zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

V prípade, ak si zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, neuplatnia nárok na tento zvýšený daňový bonus a v prípade poskytnutia dotácie na stravu na takéto dieťa na základe čestného vyhlásenia, daňovník nebude mať nárok ani na základný daňový bonus.

Vzhľadom na uvedené je potrebné odporučiť rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Potvrdenia o nároku na dotáciu na stravu alebo čestné prehlásenie o neuplatnení daňového bonusu, je potrebné doručiť vedúcemu kuchyne na obecný úrad v Kaľave, najneskôr do 06.08.2021

 

 

Mgr. Juraj Čurilla

 

Na stiahnutie