Urbariát Kaľava - Spoločenstvo Žec a spol- Kaľava

Spoločenstvo Žec a spol.

je spoločenstvo vlastníkov pozemkov  v Kaľave založené 26.04.2014. Bezprostredným cieľom a úlohou Spoločenstva je v súlade s platnou právnou úpravou riadne a racionálne,  trvalo udržateľne hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach, ktorými sú lesná a poľnohospodárska pôda, t.j.: lesy, poľnohospodárske pozemky, neplodné plochy a vodné plochy. Spoločne a cez svoje orgány obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, vykonávať lesnícku a  poľnohospodársku činnosť, vrátane predaja lesných a poľnohospodárskych produktov a  zabezpečenie výkonu poľovného práva, všetko s cieľom dosiahnutia najlepších hospodárskych výsledkov v prospech Spoločenstva a všetkých členov Spoločenstva. 

https://www.urbariat-kalava.eu/news/urbariat-kalava1/