Dokumenty

Rozpočet 2019-2021
Plán kontrolnej činnosti
Štatút Obce
Zásady odmeňovania poslancov
Rozpočet obce Kaľava na r.2018-2020
Rozpočet obce Kaľava 2017-2019
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava na roky 2016-2026
Na 15.zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kaľave bol schválený strategický dokument obce Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava na roky 2016-2026.