Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce Kaľava.

Pri tvorbe erbu, od ktorého sa odvodzujú ďalšie symboly, sa vychádzalo z pôvodného pečatidla, ktoré si obec dala prvýkrát vyhotoviť v roku 1786. V pečatnom poli bola zobrazená postava sv. Michala Archanjela držiaca v pravej ruke váhy a v ľavej meč. Kruhopis pečate obsahoval text: SIGIL KALAVA 1786. Pečať používala obec až do druhej polovice 19. storočia. V 60. rokoch 19. storočia slúžila na overovanie dokumentov aj  v negatívnej podobe. V roku 1906 začala obec používať pečať s textom: SZEPESKÁROLYFALVA KOZSÉG SZEPES VÁRMEGYE. Obsah pôvodnej pečate si obec zachovala aj počas ďalšieho vývoja.