Úradná tabuľa

    

1 2 >>
Návrh záverečného účtu obce Kaľava za r.2017
Plán činnosti hl. kontrolóra
Pozvánka
VZN č.1/2018
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017
Obstarávateľ, Mesto Spišské Vlachy, IČO: 00329657 predložilo OU odboru starostlivosti o ŽP v Spišskej Novej Vsi oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017"
Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zita Hovančíková, narodená 27.01.1964, trvale bytom: Kaľava 86, 053 42 Kaľava, týmto v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) písomne upovedomuje podielových spoluvlastníkov nehnuteľností, ktoré budú predmetom speňaženia o možnosti uplatnenia predkupného práva.
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznamuje zmenu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja- zmena.
VZN č.5 2017 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
VZN č.4 2017 o podmienkách chovu psov
XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave
1 2 >>