Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 5 >>
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021
Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027.
Oznámenia o strategickom dokumente
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
VZN 1/2022
Zverejnenie zámeru predaja pozemku
Nízkouhlíková stratégia
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Verejná vyhláška
Stavba: " Vodovod obce Kaľava II. etapa - Technológia ČS, výtlačný vodovod, Vodojem" - oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Peter Roman
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky František Glejdura
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Mária Krivjanská
1 2 3 4 5 >>