Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 5 >>
VZN 1/2022
Zverejnenie zámeru predaja pozemku
Nízkouhlíková stratégia
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Verejná vyhláška
Stavba: " Vodovod obce Kaľava II. etapa - Technológia ČS, výtlačný vodovod, Vodojem" - oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Peter Roman
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky František Glejdura
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Mária Krivjanská
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Krístína Ileninová
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky- Patrik Veseleňák
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Jozef Rabatin
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Jozef Rabatin
1 2 3 4 5 >>