Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.

  1. Kontrola účtovnej závierky 2015
  2. Kontrola plnenia uznesení  za rok 2015.
  3. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. 
  4. Vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce uzneseniami obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predložené na zverejnenie dňa 10.12.2015.

Schválené : 29.12.2015

Ing Vladimír Vaščák vr
Hl. kontrolór