Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním