Publicita- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice


 

Názov projektu:                                 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Zmluva o poskytnutí dotácie:          PHZ-OPK1-2019-003320

Výška poskytnutej dotácie:              26 145,27

Miesto realizácie:                              Hasičská zbrojnica Kaľava

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie kvalitných podmienok pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru prostredníctvom rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice v obci Kaľava.

Realizáciou projektu došlo k eliminácii vlhkosti budovy, k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností objektu, k zvýšeniu zabezpečenia objektu proti vniknutiu cudzích osôb a k zabráneniu znehodnocovania požiarnej techniky, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu ochrany pred požiarmi zlepšením kvality zásahov pri požiari a iných živelných pohromách.