Úradná tabuľa

    

<< 1 2 3 4 5
Plán činnosti hl. kontrolóra
Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zita Hovančíková, narodená 27.01.1964, trvale bytom: Kaľava 86, 053 42 Kaľava, týmto v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) písomne upovedomuje podielových spoluvlastníkov nehnuteľností, ktoré budú predmetom speňaženia o možnosti uplatnenia predkupného práva.
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznamuje zmenu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja- zmena.
<< 1 2 3 4 5