Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny program vyhlásilo  Výzvu na predkladanie žiadosti o NFP v rámci IROP.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 12/PRV/2015

Výzva zameraná v aktivite č.6 na investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 13/PRV/2015

Výzva je zameraná v aktivite č. 3 na zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev.