Projekty

Pripravované projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a MŠ Kaľava
Energetická účinnosť verejných budov
Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu MŽP v medziach splnomocnenia, v procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodla tak, že žiadosť Obce Kaľava schvaľuje s výškou nenávratného finančného príspevku max. 458 492,14 EUR